Đảng lãnh đạo - Nhân tố quyết định sức mạnh quân sự, quốc phòng

Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội "tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt”. Nghiên cứu bổ sung thể chế hoá các quan điểm của Đảng, tập trung xây dựng quân đội nhân dân theo hướng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, trong đó, lấy xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc, thực sự là công cụ bạo lực sắc bén, trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.
 
  Thiếu tướng PGS, TS Nguyễn Đình Chiến -
Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng

 Nếu như thắng lợi "Đại thắng Mùa xuân” năm 1975 kết thúc 30 năm chiến tranh, giành độc lập - tự do - thống nhất đất nước là trang sử vàng chói lọi nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, thì sau 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, "chúng ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử”. Quả vậy, nhìn lại chặng đường đã qua, nhất là giai đoạn trước và sau đổi mới (1986) dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thách thức, các thế lực thù địch chống phá ta quyết liệt từ nhiều phía, thực hiện bao vây cấm vận, tiến hành cuộc chiến tranh chống phá nhiều mặt "làm cho Việt Nam phải chảy máu”; chúng ta phải đối phó với chiến tranh biên giới; với truyền thống thủy chung trong sáng, chúng ta lại phải làm nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp đỡ hai nước bạn Cam-pu-chia và Lào…; tình hình kinh tế đất nước sa sút nghiêm trọng "cuộc khủng hoảng nảy sinh từ cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80, kéo dài hơn mười năm với tỷ lệ lạm phát tới 774,7% vào cuối năm 1986, đầu năm 1988, trên đất nước ta nạn đói với số lượng đông còn ở nhiều vùng và lạm phát còn ở mức rất cao; tiếp đến những năm 1990 – 1991 chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, cách mạng thế giới lâm vào giai đoạn thoái trào; các thế lực thù địch ráo riết chống phá ta bằng chiến lược "diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ… không ít cán bộ, đảng viên và nhân dân dao động, băn khoăn, lo lắng... Vượt lên tất cả những cam go, bên cạnh những thành tựu về kinh tế - xã hội, lĩnh vực quân sự - quốc phòng đã có những đổi mới và phát triển, đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng. Thành tựu cơ bản, bao trùm là: Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, các thành quả cách mạng, sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN, tăng cường thế và lực của đất nước; sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc lớn mạnh hơn nhiều so với trước; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường củng cố vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Việt Nam luôn được các tổ chức quốc tế xếp trong tốp các nước có môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho đầu tư phát triển.

            

Có được thành tựu hôm nay chúng ta càng vững tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, càng rất đỗi tự hào về "Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân anh hùng”. Bạn bè năm châu hiểu rõ hơn tinh thần Việt Nam, sức mạnh Việt Nam, càng thêm tin tưởng ủng hộ, giúp đỡ mạnh mẽ sự nghiệp chính nghĩa chấn hưng đất nước của Việt Nam.

Hiện nay tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất phức tạp, vượt qua nhiều dự báo, tiềm ẩn những bất trắc khó lường. Đối với nước ta, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, sử dụng chiêu bài "dân chủ”, "nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ ở nước ta; tình hình tranh chấp chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông còn phức tạp; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện xa rời mục tiêu CNXH, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ.

Để khắc phục được tình hình trên, điều quan trọng nhất là phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về "chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Không ngừng chăm lo xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bao gồm cả tiềm lực, thế trận và lực lượng quốc phòng. Trang bị kiến thức quốc phòng toàn dân là nội dung hết sức quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời bình nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển bền vững, đồng thời sẵn sàng đối phó thắng lợi trong tình huống đất nước có đột biến lớn, hoặc chiến tranh. Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị chỉ rõ: "Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các ban, ngành…”.

Chỉ thị của Đảng đã xác định rõ chủ thể lãnh đạo giáo dục quốc phòng là các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở, trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện là chính quyền các cấp. Cho nên, trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo các hoạt động bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và giáo dục quốc phòng toàn dân phải có kế hoạch cụ thể, tổ chức chặt chẽ, coi trọng chất lượng; kịp thời nghiên cứu bổ sung, cập nhật các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tình hình nhiệm vụ mới của Đảng, của địa phương vào giáo trình giáo dục, tài liệu thông tin tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, phù hợp với từng đối tượng, từng cấp học và từng lĩnh vực hoạt động, nhất là các vấn đề: Đổi mới tư duy về mục tiêu, nhiệm vụ, sức mạnh và lực lượng bảo vệ Tổ quốc; trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành xây dựng khu vực phòng thủ; nhãn quan chính trị trong xử lý các tình huống quân sự, quốc phòng; tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; chủ nghĩa yêu nước, lịch sử truyền thống của Đảng, của dân tộc, lòng tự hào, tự tôn dân tộc… Đó là những nội dung hết sức cấp thiết nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nêu trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng là phải: "Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Phải nắm vững những quan điểm cơ bản của Đảng là: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với CNXH; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; sức mạnh bên trong là nhân tố quyết định; nắm chắc nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, cần tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; bảo đảm tiến trình thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI) về cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình phát triển, tạo động lực mới thúc đẩy nhịp độ tăng trưởng bền vững nền kinh tế của đất nước, tăng cường sức mạnh quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tiếp tục chăm lo hơn nữa việc xây dựng sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc: Chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, LLVT làm nòng cốt.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, hiện đại hóa trang bị, vũ khí kỹ thuật, đi đôi với việc không ngừng xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Cùng với việc ra sức phát huy hiệu lực, tranh thủ tối đa và khai thác mọi thuận lợi ở bên ngoài, quán triệt sâu sắc đường lối độc lập tự chủ, phương châm thêm bạn bớt thù, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cố gắng gia tăng hợp tác, hạn chế tối đa xung đột, đối đầu, đồng thời cảnh giác cao với mọi sự lợi dụng chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của ta.

Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội "tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt”. Nghiên cứu bổ sung thể chế hoá các quan điểm của Đảng, tập trung xây dựng quân đội nhân dân theo hướng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, trong đó, lấy xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc, thực sự là công cụ bạo lực sắc bén, trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (ngày 3-2-1930), đất nước ta chìm trong đêm trường nô lệ của thực dân đế quốc, không có tên trên bản đồ thế giới. Mặc dù trước đó đã nổ ra nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân, các phong trào cách tân, duy tân… nhưng đều không thành công. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam với lãnh tụ thiên tài Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, với đường lối chính trị - quân sự đúng đắn đã tập hợp được sức mạnh toàn dân, vũ trang toàn dân, phát triển nghệ thuật chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang làm nòng cốt tới đỉnh cao, hết sức tài tình, sáng tạo, độc đáo đã đánh thắng các thế lực thực dân, đế quốc hùng mạnh nhất của thời đại hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là lựa chọn tất yếu khách quan của lịch sử cách mạng Việt Nam, của cả dân tộc Việt Nam, nhân tố quyết định sức mạnh quân sự, quốc phòng của đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Viện Chiến lược - Bộ Quốc phòng